Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagogów 2020/2021 - TUTAJ
 
OFERTA ZESPOŁU POMOCY 
 

PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

W GDAŃSKU OSOWEJ

 

 

Formy pomocy

 

1.Praca indywidualna z uczniami skierowanymi do szczególnej opieki (monitoring sytuacji rodzinnej i postępów w nauce) 

 

2.Interwencje w sytuacjach trudności, kryzysów przeżywanych przez uczniów (spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne z uczniami i ich wychowawcami, zgłoszenia z policji, Sądu, zgłoszenia nauczycieli gimnazjum)

 

3.Terapia pedagogiczna – indywidualna, grupowa

 

4.Warsztaty dla zespołów klasowych (integracyjne, motywacyjne, profilaktyczne, w zakresie doradztwa zawodowego, psychoedukacyjne)  

 

5.Opieka nad uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)- współpraca z PPP nr 1- skierowania do poradni, monitorowanie stosowania się do zaleceń z poradni, organizacja szkoleń dla nauczycieli,pomoc nauczycielom w opracowaniu sposobów dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości ucznia 

 

6.Współpraca z  uczniami zagrożonymi oceną niedostateczną i rodzicami tych uczniów 

 

7.Organizacja pomocy w nauce dla uczniów – pomoc wolontariuszy

 

8. Działania profilaktyczne

 

9.Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi 

 

10. Pomoc materialna (obiady szkolne, pomoc rzeczowa, wyprawka szkolna, stypendium socjalne)

 

11.Współpraca z wychowawcami – udział w spotkaniach zespołu wychowawców, spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych, indywidualne rozmowy z nauczycielami, organizacja szkoleń.

 

12. Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia – spotkania indywidualne z uczniami, rodzicami, spotkania w klasach III Gimnazjum.

 

13. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły (m.in.: MOPS, Sąd, Policja, Straż Miejska, poradnie specjalistyczne).

 

14. Działalność świetlicy socjoterapeutycznej 

 

SKŁAD ZESPOŁU

 

Hanna Jurkowska – pedagog, koordynator badań psychologiczno – pedagogicznych

pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1  w Gdańsku

 

Alina Groth 

pedagog, terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej

 

Barbara Szymczak

psycholog, organizator pomocy w nauce, pomocy materialnej, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

 

 

Opiekuje się nami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku                                                     

80-259 Gdańsk ul. Obywatelska 1. tel.58/341-87-58                                                                                        

e-mail: poradnia1gda@interia.pl

Informacje

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

 

E-dziennik (GPE)
 

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Szkoła Podstawowa Nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne