Stołówka

 

Obiady CZERWIEC

wpłaty do 10.06.2019 r.

 8x 4,00 = 32,00 zł

UWAGA: Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem.

 

Obiady MAJ

wpłaty do 10.05.2019 r.

19 x 4,00 = 76,00 zł

UWAGA: Za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem.

Obiady w miesiącu kwiecień 2019 r:

Uczniowie kas 0-II SP w dniach:

Uczniowie kas IV-VIII SP + Gimnazjum+ LO w dniach:

1,2,3,4,5,8,9,15,16,17,24,25,26,29,30   - 15 dni

1,2,3,4,5,8,9,24,25,26,29,30

– 12 dni

Kwota do zapłaty za obiady

15 x 4= 60 zł.

Kwota do zapłaty za obiady

12 x 4= 48 zł.

W pozostałe dni nie ma obiadów z uwagi na egzamin i przerwę świąteczną

Uwaga: za nieterminowe wpłaty naliczane będą odsetki zgodnie z regulaminem.Jak zapisać się na obiady od 10 września 2018r.

 

 

1. Podpisać umowę na obiady.
Umowę wypełniona drukowanymi literami w dwóch egzemplarzach  złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły. W przypadku drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie). Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno.

Ze względu na konieczność wprowadzenia umów do systemu GPE bardzo prosimy umowę złożyć do 31 lipca 2018r.

2. Dziecko otrzyma kartę obiadową bezpłatnie-dotyczy tylko nowych osób. Osoby , które korzystały ze stołówki i posiadają już kartę, nie otrzymają kolejnej.

3. Dokonać opłatyza obiady za wrzesień przelewem na konto szkoły od 1 do 10 września.

Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy, mogą zostać uznanie jako saldo do wyjaśnienia. Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. W późniejszych przelewach, za następne miesiące prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która  podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych  wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.
Koszt 1 obiadu dla ucznia 4,00zł
We wrześniu koszt obiadów dla ucznia to 15 x 4,00zł = 60,00zł

Opłat za obiady można dokonywać:

- Przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły
Nr konta do przelewów za obiady 69 1240 1268 1111 0010 3849 2533
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę , miesiąc.

4. Obiady wydawane są w godzinach przerw obiadowych.

Przerwy obiadowe wg. Załącznika nr 2 do Regulaminy korzystania ze stołówki.

5. Odpisyobiadowe można zgłaszać do godz. 9.00 danego dnia osobiście u intendenta, tel. 58-340-75-67 lub e-mailem na adres intendentzso2@gmail.com

W przypadku zgłoszenia odpisów należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (przed dokonaniem płatności przelewem wskazany jest wcześniejszy kontakt z intendentem w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).

 

6. Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone, wówczas powstanie niedopłata, od której zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

7. W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności. Brak wpłaty należności spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego. Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe.

DOKUMENTY:

  • Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej - TUTAJ
  • Rezygnacja z korzystania z obiadów - TUTAJ
  • Zarządzenie Dyrektora ZSO Nr 2 - TUTAJ
  • Umowa o korzystanie z obiadów - TUTAJ
Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"