Rada Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Ustalona przez Radę Rodziców (Uchwała nr 4/2019/2020) składka roczna wynosi:

 • 100 zł, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej,
 • 150 zł, jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.

W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).

Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się
w wyższej kwocie (150 zł).

 

NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919

 

W tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
 • kwoty przeznaczone na konkretne cele  - np. „Anna Nowak II A, 100 RR, 20 ksero, 10 lekka teczka”.

Jeśli wpłata dotyczy rodzeństwa, w tytule przelewu należy wymienić wszystkich uczniów – np. „Anna Nowak II A, Marcin Nowak VI B, Kacper Nowak I G LO”

Wpłat na Radę Rodziców  można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.

 

Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:

 • pomoc materialną dla uczniów,
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze  szkolnym,
 • dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
 • dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,
 • nagrody dla wyróżniających się uczniów,
 • ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.

Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

 

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców finansowo wsparła inicjatywy:

 • zakup sprzętu do nauki pływania,
 • zakup koszy na warzywa i owoce otrzymywane w ramach akcji „Zdrowy posiłek”,
 • zakup parawanów do świetlicy w korytarzu,
 • zakup, w związku z Maratonem Czytelniczym, nowych książek do szkolnej biblioteki

   

Do podstawowych zadań i  kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,
 • występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

 

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 • Przewodnicząca             Bożena Pietraszczyk-Kędziora         
 • Wiceprzewodnicząca      Angelika Kędzierska-Szczepaniak
 • Skarbnik                      Magdalena Sadowska-Pawlak        
 • Sekretarz                     Karolina Grudzień         

 

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2020/2021

Katarzyna Wiercińska

Agata Zyborowicz-Filipczyk

Anna Kokitko                      

 

   

Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 18.00

 • 4  listopada 2020 r.     
 • 2 grudnia 2020 r.
 • 13 stycznia 2021 r.
 • luty 2021 r. – w związku z feriami posiedzenie nie odbędzie się    
 • 3 marca 2021 r.
 • 7 kwietnia 2021 r.
 • 12 maja 2021 r.
 • 9 czerwca 2021 r.

Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców prosimy kierować na adres mailowy: radarodzicowzso2gd@gmail.com

 

 

Załączniki:

Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

Wniosek o dofinansowanie -  Wniosek Rada Rodziców (1).docx

 

Informacje

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

 

E-dziennik (GPE)
 

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Szkoła Podstawowa Nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne