Rada Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW
Ustalona przez Radę Rodziców (Uchwała nr 3/2018/2019) składka roczna wynosi:
- 100 zł, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej lub oddziałów gimnazjalnych,
- 150 zł, jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.
W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).
Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się w wyższej kwocie (150 zł).
NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919
W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
 - kwoty przeznaczone na konkretne cele - (np. Anna Nowak II A, 100 RR, 20 ksero, 10 lekka teczka).
Wpłat na Radę Rodziców  można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.
Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.
Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:
- pomoc materialną dla uczniów,
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze  szkolnym,
- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
- dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,
- nagrody dla wyróżniających się uczniów,
- ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.
Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Do podstawowych zadań i  kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,
- występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
- opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
- opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Przewodnicząca                  Bożena Pietraszczyk-Kędziora  
Wiceprzewodnicząca         Karolina Bortkun
Skarbnik                               Dorota Buchnowska  
Sekretarz                              Dorota Hebel  
Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2018/2019
- Przewodniczący                Rafał Gudaniec
- Członek                              Katarzyna Zakrzewska
- Członek                              Aleksandra Skiba
Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Dorota Buchnowska (VIIC)
Bożena Kędziora (VC)
Katarzyna Biełuszko (VA/ID)
Karolina Bortkun (IIIA LO)
Dorota Hebel (VIIC)
Katarzyna Kasprowicz (ID/VB)
Jolanta Waszczuk (IIIA Gim.)
Aleksandra Skiba (IIA LO)
Anna Stiller (VIIIB)
Karolina Grudzień (IVA)
Sylwia Sawaryn (IVC/IIA LO)
Monika Mazurek (IB)
Iwona Karpińska (VIIIA)
Michał Gajewski (IC)
Jolanta Potajało (IIIH Gim.)
Tomasz Namsolleck (IIIC Gim.)
Maria Marcińczuk (IB)
   Zaplanowany termin posiedzenia Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:
20 maja 2019 r.,   godz. 19.00
Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy:  radarodzicowzso2gd@gmail.com
Załącznik: Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku

 

Informacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"