Rada Rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW
 
Ustalona przez Radę Rodziców (Uchwała nr 4/2019/2020) składka roczna wynosi:
- 100 zł, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły podstawowej,
- 150 zł, jeśli uczeń uczęszcza do liceum ogólnokształcącego.
W przypadku, gdy do ZSO nr 2 uczęszcza rodzeństwo, opłatę wnosi się tylko raz (jak za jednego ucznia).
Jeśli wśród rodzeństwa jest uczeń liceum, wówczas jednorazową opłatę wnosi się
w wyższej kwocie (150 zł).
 
NR RACHUNKU RADY RODZICÓW przy ZSO nr 2 w Gdańsku
Bank PKO BP 81 1020 1811 0000 0302 0089 2919
 
W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
 - kwoty przeznaczone na konkretne cele  - np. „Anna Nowak II A, 100 RR, 20 ksero, 10 lekka teczka”.
Jeśli wpłata dotyczy rodzeństwa, w tytule przelewu należy wymienić wszystkich uczniów – np. „ Anna Nowak II A, Marcin Nowak VI B, Kacper Nowak I G LO”
Wpłat na Radę Rodziców  można również dokonywać bezpośrednio u skarbników klasowych.
Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy opłacili składkę.
 
Zgromadzone przez Radę Rodziców środki są przeznaczane między innymi na:
- pomoc materialną dla uczniów,
- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze  szkolnym,
- dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
- dofinansowanie działalności organizacji szkolnych,
- nagrody dla wyróżniających się uczniów,
- ponadstandardowe wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, zakup lub renowację wyposażenia sal lekcyjnych itp.
Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku
 
 
 
 
 
Do podstawowych zadań i  kompetencji Rady Rodziców należy m.in.:
 
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- reprezentowanie ogółu rodziców ZSO nr 2 i podejmowanie działań zmierzających do wpierania statutowej działalności szkoły,
- występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór na szkołą, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły i uczniów,
- uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
- opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
- opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szczegółowe informacje: patrz Regulamin Rady Rodziców przy ZSO nr 2 w Gdańsku
 
Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
Przewodnicząca                 Bożena Pietraszczyk-Kędziora      
Wiceprzewodnicząca         Sylwia Sawaryn 
Skarbnik                               Dorota Buchnowska 
Sekretarz                              Dorota Hebel
 
Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2019/2020
- Przewodnicząca               Karolina Grudzień
- Członkini                            Katarzyna Wiercińska
- Członkini                            Katarzyna Zakrzewska
 
   
Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 18.00
 
7 października 2019 r. 
4  listopada 2019 r.     
2 grudnia 2019 r.
8 stycznia 2020 r. - spotkanie odwołane
3 lutego 2020 r.
2 marca 2020 r.
6 kwietnia 2020 r.
4 maja 2020 r.
1 czerwca 2020 r.
Wszelkie pytania i sugestie związane z pracą Rady Rodziców, prosimy kierować na adres mailowy: radarodzicowzso2gd@gmail.com
 

Informacje

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

 

E-dziennik (GPE)
 

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Szkoła Podstawowa Nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne