Rekrutacja

 

Lista uczniów przyjętych do XXIV LO (aktualizacja):

 

 

Lista uczniów przyjętych do XXIV LO:

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do XXIV LO:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf

 

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do szkoły, wówczas zobowiązany jest potwierdzić wolę podjęcia nauki w XXIV LO poprzez dostarczenie w terminie 13 – 18.08.2020 r. do godz. 15.00 następujących dokumentów:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

dodatkowo:

 

  • karty zdrowia,
  • kwestionariusza szkoły
  • 2 zdjęcia do legitymacji oraz zdjęcie do legitymacji w wersji elektronicznej:   rozmiar 300 x 375 pikseli, ·  plik w formacie JPG, ·  rozmiar pliku ze zdjęciem do 50 kilobajtów.
    • (zdjęcie prosimy przesyłać na adres szkoły: sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl; zdjęcie w wersji elektronicznej posłuży do wystawienie legitymacji mobilnej)
  • Dostęp do dziennika internetowego: Oświadczenie rodzica - zgoda na przetwarzanie danych osobowych -   Formularz_rodziców.pdf Formularz

 

REKRUTACJA 2020/2021

Drodzy Kandydaci i Rodzice,

12 sierpnia 2020 r. w całej Polsce zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

dla systemu Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo2020&hl=pl

dla systemu IOS https://apps.apple.com/pl/app/elo-2020/id1406710761?l=plZasady rekrutacji

 

 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020-2021.pdf

 

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.) ustala zmiany terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla uczniów składających dokumenty do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

 

  1. Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe określi Minister Edukacji Narodowej i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  2. Terminy REKRUTACJI na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłychokreśli Pomorski Kurator Oświaty i poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

 

Zarządzenie Nr 3/2020 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021 - TUTAJ

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim. - TUTAJ

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021TUTAJ

Rozporządzenie MEN ws. rekrutacji - TUTAJ

Logowanie do systemu rekrutacji - TUTAJ

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha w Gdańsku

w roku szkolnym 2020/2021

1. Oferta:

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone
do wyboru

Języki obce

IA

 

Grupa BCh
(biol-chem)

 

 

 

 

 

biologia

chemia

język angielski

 

 

matematyka

 

fizyka

 

 

język angielski kontynuacja

język niemiecki  kontynuacja

język francuski  od podstaw

w grupach zaawansowania

(drugi język obcy – do wyboru – język niemiecki
albo język francuski)

 

Grupa MG

(mat-geo)

matematyka

geografia

 

język angielski

 

fizyka

 

2. Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:

Klasa Ia grupa MG (mat-geo) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język angielski
 
Klasa Ia grupa BCh (biol-chem) - sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia), język angielski
 
Regulamin 
Kwestionariusz  - TUTAJ
 

Przewodnik po systemie dla kandydata -  PODR_DLA KANDYDATA.pdf

 

Logowanie do systemu rekrutacji - TUTAJ

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/

Prezentacja -  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.pdf

 

Informacje

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

 

E-dziennik (GPE)
 

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Szkoła Podstawowa Nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne