Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)

zarządzam co następuje:

§1

Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej – załącznik nr 1.

§2

Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020  terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – załącznik  nr 2.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty


dr Monika Kończyk

Załącznik nr 1 – Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego

 

Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

  • List Minister Edukacji Narodowej do RodzicówUczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum  - TUTAJ
  • Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 - TUTAJ
  • Ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. - TUTAJ

 

W Kuratorium Oświaty w Gdańsku powstał punkt informacyjny ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020: TUTAJ

Przyznawanie punktów w rekrutacji do szkół a zgłoszenia imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019: TUTAJ

 
Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

 

http://www.gim33.gdansk.pl/sites/default/files/u4/lo1.jpg

Dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku

ogłasza rekrutację do klasy pierwszej:

w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się nabór
do szkoły ponadpodstawowej

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone

do wyboru

Języki obce kl. I-II-III

Uwagi

IA

 

Grupa MG (mat-geo)

 

 

 

 

 

Grupa BCh (biol-chem)

 

matematyka

geografia

 

 

język angielski 

 

biologia 

chemia 

fizyka

 

 

 

 

 

 

matematyka

fizyka

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski

 

w grupach zaawansowania

 

 

 

drugi język do wyboru

 

współpraca z:

PG,

GUMed-em,

UG

 

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się nabór
do szkoły ponadgimnazjalnej

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone

do wyboru

Języki obce kl. I-II-III

Uwagi

IA

 

Grupa MG (mat-geo)

 

 

 

 

 

Grupa BCh (biol-chem)

 

matematyka

geografia

 

 

język angielski 

 

biologia 

chemia 

fizyka

 

 

 

 

 

 

matematyka

fizyka

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski

 

w grupach zaawansowania

 

 

 

drugi język do wyboru

 

współpraca z:

PG,

GUMed-em,

UG

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. - TUTAJ

 

Regulamin rekrutacji do XXIV LO TUTAJ

 

TERMINARZ

TERMIN

WYDARZENIE

 

13.05.2019 r.

początek składania dokumentów – wniosków

wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 6 czerwca

(dotyczy szkół przeprowadzających sprawdziany uzdolnień kierunkowych)

 

18.06.2019 r.

do godz. 15.00

ostateczny termin składania dokumentów – wniosków - przez kandydatów

 

do 19.06.2019 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

 

21-25.06.2019 r.

do godz. 15.00

dostarczenie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

 

05.07.2019 r.

godz. 10.00

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 10.07.2019 r. do godz. 14.00

 potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole, a także karty zdrowia

 

12.07.2019 r. od godz. 12.00

 ogłoszenie przez Dyrektora listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły


Rozporządzenie MEN ws. rekrutacji - TUTAJ

Kwestionariusz do XXIV LO  - TUTAJlogowanie do systemu rekrutacji - nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Podręcznik dla Kandydata  - system naboruhttp://www.gim33.gdansk.pl/sites/default/files/u4/lo1.jpg

Regulamin rekrutacji do klasy I

XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku,

ul. Wodnika 57

w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie:

ZARZĄDZENIE nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania – maksymalnie 200, której składnikami są:

1.      100 punktów- punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

2.      100 punktów- punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 72 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 punktów).

·         Klasa Ia grupa MG (mat-geo) – sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, geografia,  język angielski

·         Klasa Ia grupa BCh  (biol-chem) – sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia),  język angielski

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

            dopuszczający                                   - 2 punkty

 

3.      osiągnięcia uczniawymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,które uwzględnia się w procesie rekrutacji (maksymalna ilość punktów do uzyskania - 28)

4.      za osiągnięcia wymienione w punkcie 3 punkty przyznaje się w sposób następujący:

a.      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -7 punktów,

b.      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,

c.        za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

-  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

-  tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty

-  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

d.        za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

-  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

e.        za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

-  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów

-  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów

-  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

-  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty

f.         za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. b-e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

-  międzynarodowym - 4 punkty

-  krajowym - 3 punkty

-  wojewódzkim - 2 punkty

-  powiatowym - 1 punkt

g.        w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

h.        osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -3 punkty.

  1. Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego można odnaleźć na stronie www.kuratorium.gda.pl
  2. Przyjęcia laureatów olimpiad przedmiotowych dokonuje się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i zarządzeń Pomorskiego Kuratora Oświaty niezależnie od przyjętych przez Szkołę kryteriów rekrutacji.

7.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

·         sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

·         kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

·         kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

·         ocena z matematyki Ia grupa MG

·         ocena z matematyki  Ia grupa BCh

8.      Do klasy pierwszej są przyjmowani tylko kandydaci, którzy złożą oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

9.      Kandydat do klasy pierwszej powinien wykazywać się znajomością języka angielskiego, języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (orientacyjnie po 2-3 latach nauki), jako że we wszystkich klasach pierwszych w XXIV LO przewidziana jest nauka tych języków wg programu kontynuacji.

 

10.  Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych regulujerozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzeniaz dnia 2 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 31).

 

11.  Odwołania i prośby rozpatruje dyrektor szkoły wraz z wiecedyrektorem i Komisją Rekrutacyjną. Decyzja dyrektora jest ostateczna. O decyzji dyrektora, przyjęty kandydat jest powiadamiany telefonicznie (konieczne jest podanie w karcie informacyjnej, kwestionariuszu aktualnego kontaktu telefonicznego).

 

12.  Osoby składające odwołanie w celu uzyskania odpowiedzi o skutkach rozpatrzenia odwołania mogą skontaktować się ze szkołą osobiście lub telefonicznie pod numerem 058 340 75 60.

 

13.  Kandydaci do XXIV LO składają następujące dokumenty:

a.      Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Wniosek należy wypełnić na stronie: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.  Następnie wydrukować go i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata dostarczyć do szkoły

b.      Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum – oryginał w momencie przyjęcia do szkoły.

c.       Poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - oryginał w momencie przyjęcia do szkoły.

d.      2 fotografie o wym. 30 x 40 mm 

e.      Kartę zdrowia, opinię poradni (jeśli taką posiada) - oryginał w momencie przyjęcia do szkoły.

f.        Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego – jeśli kandydata taką posiada.

g.      Kwestionariusz szkoły – w momencie przyjęcia do szkoły.

h.      Skrócony akt urodzenia - w momencie przyjęcia do szkoły.

TERMINARZ

TERMIN

WYDARZENIE

 

14.05.2018 r.

początek składania dokumentów – wniosków

wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 6 czerwca

(dotyczy szkół przeprowadzających sprawdziany uzdolnień kierunkowych)

 

20.06.2018 r.

do godz. 15.00

ostateczny termin składania dokumentów – wniosków - przez kandydatów

 

22-26.06.2018 r.

do godz. 15.00

dostarczenie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

06.07.2018 r.

godz. 12.00

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

od 06.07.2018 r. od godz. 12.00 do 11.07.2018 r. do godz. 15.00

 potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole, a także karty zdrowia

 

12.07.2018 r. od godz. 12.00

 ogłoszenie przez Dyrektora listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

logowanie do systemu rekrutacji - nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Podręcznik dla Kandydata  - system naboruInformacje

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Gdańsku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ SZKOŁY 2019".

E-dziennik (GPE)
informacje

 

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2:

Gimnazjum nr 33

XXIV LO

Patron Szkoły: 
Stefan Banach

 

 Dni wolne

 
 
Boisko "ORLIK"